logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Władze / Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
1.

Zmiana składu Rady nadzorczej


Podmiot udostępniający informację: PWIK w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-09 12:18

rejestr zmian publikacji »

2.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Zgodnie z § 11 Umowy Spółki organami Spółki są:
a) Zgromadzenie Wspólników
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd

Ad. a.
Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo Prezydent Miasta Kalisza-Grzegorz Sapiński
lub na podstawie pełnomocnictwa  Jego Zastępcy.
 

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie Uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
e) decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpieniu do innej Spółki
    lub organizacji gospodarczej,
f)  uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
g) emisja obligacji,
h) uchwalanie zasad zbywania udziałów,
i)  tworzenie funduszy celowych,
j) decydowanie o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego  
    lub udziału w nieruchomości,
k) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
l)  zmiana Umowy Spółki,
ł)  decydowanie o połączeniu lub rozwiązywaniu Spółki oraz utworzeniu nowej Spółki.

Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd
Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólników. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje
Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady
Nadzorczej lub Wspólnika bądź Wspólników reprezentujących co najmniej jedną
dziesiątą kapitału zakładowego.
 

Ad. b.   

Uchwałą Nr 16/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu z 17 maja 2016 roku  powołano
na 3-letnią kadencję tj. na lata 2016-2018 Radę Nadzorczą PWiK Sp. z o.o.
w Kaliszu w składzie:

1. Anna Małgorzata Karwowska-Bednarek - Przewodnicząca RN
2. Tomasz Scheffler Członek RN
3. Monika Mazur - Członek RN
4. Tomasz Paweł Niewiadomski - Członek RN
5. Jarosław Grzegorz Fabisiak - Członek RN.

W dniu 17 maja 2016 roku na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej, członkowie Rady ukonstytuowali się w następujacy sposób;

1. Uchwałą Nr 17/2016 Zastępcą Przewodniczącej RN został wybrany 
    Tomasz Scheffler.

2. Uchwałą Nr 18/2016 Sekretarzem Rady wybrano  Monikę Mazur.

Do uprawnień Rady Nadzorczej, organu kontrolującego oraz nadzorującego należy:
a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    za ubiegły rok obrotowy,
c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
d) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania 
    z  wyników dokonanych ocen oraz przeprowadzonych kontroli,
e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielaniu członkom 
    Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
f)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu ,
h) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
i)  zatwierdzanie regulaminu Zarządu ,
j)  przygotowanie projektu zasad zbywania udziałów,
k) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań na
    podstawie przepisów  o rachunkowości w celu przeprowadzenia badania sprawozdania
    finansowego,
l)  zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych oraz rzeczowo-finansowych
    planów nakładów na budowę i odbudowę środków trwałych,
ł)  opiniowanie wniosków taryfowych
m) zawieranie z członkami zarządu umów o świadczenie usług zarządzania.

Ad.c.

Zgodnie z par. 12 Umowy Spółki Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym
Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu
trwa trzy lata.

Uchwałą Nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2017 roku powołano
na 3 letnią kadencję tj. na lata 2017-2019 jednoosobowy Zarząd w składzie:

1. Andrzej Janusz Anczykowski - Prezes Zarządu  

Zarząd Spółki zarządza jej sprawami i majątkiem. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych w imieniu
Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu
łącznie z prokurentem. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony
przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Zarząd zobowiązany jest swoje
obowiązki wykonywać ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym
przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Umowy Spółki.

Prokurentami samoistnymi Spółki są:

1. Artur Mielczarek-powołany Uchwałą Nr 8/2015 Zarządu Spółki z dn. 12.06.2015r.

2. Anna Chmara-powołana Uchwałą Nr 13/2017 Zarządu Spółki  z dn. 13.06.2017r.

3. Grażyna Pawlak-powołana Uchwałą Nr 14/2017 Zarządu Spółki z dn. 13.06.2017r.

 

W dniu 13.06.2017r. Uchwałą Nr 12/2017 Zarządu Spółki odwołano prokurę samoistną,
ustanowioną Uchwałą Nr 7/2015 Zarządu z dnia 12.06.2015r., dla p. Magdaleny Binkowskiej.
 


Podmiot udostępniający informację: PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-19 07:27

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj