logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Władze / Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
1.

Zmiana składu Rady nadzorczej


Podmiot udostępniający informację: PWIK w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-09 12:18

rejestr zmian publikacji »

2.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Zgodnie z § 11 Umowy Spółki organami Spółki są:
a) Zgromadzenie Wspólników
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd

Ad. a.
Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo Prezydent Miasta Kalisza
-Krystian Kinastowski   lub na podstawie Jego pełnomocnictwa, zastępcy.
 

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie Uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
e) decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpieniu do innej Spółki
    lub organizacji gospodarczej,
f)  uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
g) emisja obligacji,
h) uchwalanie zasad zbywania udziałów,
i)  tworzenie funduszy celowych,
j) decydowanie o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego  
    lub udziału w nieruchomości,
k) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
l)  zmiana Umowy Spółki,
ł)  decydowanie o połączeniu lub rozwiązywaniu Spółki oraz utworzeniu nowej Spółki.

Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd
Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólników. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje
Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady
Nadzorczej lub Wspólnika bądź Wspólników reprezentujących co najmniej jedną
dziesiątą kapitału zakładowego.
 

Ad.b 

W skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.  z siedzibą w Kaliszu wchodzą:

1. Kazimierz Matusiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Marta Mancewicz-Kolanek - Członek RN
3. Jacek Konopka - Członek RN
4. Jarosław Fabisiak - Członek RN
5. Tomasz Niewiadomski - Członek RN 

Do uprawnień Rady Nadzorczej, organu kontrolującego oraz nadzorującego należy
w szczególności:
a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    za ubiegły rok obrotowy
c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty
d) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania 
    z  wyników dokonanych ocen oraz przeprowadzonych kontroli
e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielaniu członkom 
    Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
f)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu
h) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki
i)  zatwierdzanie regulaminu Zarządu
j)  przygotowanie projektu zasad zbywania udziałów
k) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań na
    podstawie przepisów  o rachunkowości w celu przeprowadzenia badania sprawozdania
    finansowego
l)  opiniowanie wniosków taryfowych
ł) zawieranie z członkami zarządu umów o świadczenie usług zarządzania.
 

Ad.c.

Zgodnie z par. 12 Umowy Spółki Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym
Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu
trwa trzy lata.

Uchwałą Nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2017 roku powołano
na 3 letnią kadencję tj. na lata 2017-2019 jednoosobowy Zarząd w składzie:

1. Andrzej Janusz Anczykowski - Prezes Zarządu  

Zarząd Spółki zarządza jej sprawami i majątkiem. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych w imieniu
Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu
łącznie z prokurentem. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony
przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Zarząd zobowiązany jest swoje
obowiązki wykonywać ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym
przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Umowy Spółki.

Prokurentami samoistnymi Spółki są:

1. Artur Mielczarek-powołany Uchwałą Nr 8/2015 Zarządu Spółki z dn. 12.06.2015r.

2. Anna Chmara     -powołana Uchwałą Nr 13/2017 Zarządu Spółki z dn. 13.06.2017r.

3. Grażyna Pawlak-powołana Uchwałą Nr 14/2017 Zarządu Spółki z dn. 13.06.2017r.

 

 
 


Podmiot udostępniający informację: PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-04 13:49

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj