logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Akty Prawne / Uchwały
1.

Uchwała Nr XL/636/2006

 

Rady Miejskiej Kalisza

 

z dnia 19 stycznia 2006 roku

 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie miasta Kalisza

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. T.j. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.19  ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) uchwala się co następuje:

W/w Regulamin został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 42 z 31 marca 2006 roku, pod poz. 1104.

 W/w uchwała została zmieniona uchwałą nr XVIII/215/2011 Rady Miejskiej Kalisza, której treść zamieszczamy poniżej: 

Uchwała Nr XVIII/215/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza
 


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.
W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza, stanowiącym załącznik do uchwały XL/636/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 42, poz. 1104) wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 5 pkt. 7 skreśla się,
2. w § 16 ust. 4 wyrazy: „ 12 miesięcy” zastępuje się wyrazami:„3 miesięcy”,
3. w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. W razie braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana zgodnie z 
         zasadami zapisanymi w art. 27 ust. 5 i ust. 6 ustawy”,
4. § 34 otrzymuje brzmienie:
   „§ 34 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie lub wstrzymanie dostaw wody bądź
       ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane działaniem siły wyższej albo z wyłącznej
       winy Usługobiorcy lub osoby trzeciej, za którą Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności”,
5. w § 38 ust. 4 określenie:„10%” skreśla się,
6. w § 43 po wyrazie „zmianami” dodaje się wyrazy: „rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28
       czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
       rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127,
       poz.886)”.


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
      Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                      (-) Grzegorz Sapiński

W/w zmiany do Regulaminu zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, poz. 608 z dnia 24 stycznia 2012 roku.

W załączniku publikujemy jednolity tekst Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2013 roku, poz. 3533.Podmiot udostępniający informację: PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-20 11:46

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj