logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie
1.

Procedura

Informacje o charakterze publiczym nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać w pokoju nr 105 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 2a lub telefonicznie pod numerem  62/760-80-25. Osoba odpowiedzialna
za informacje - P. Jolanta Urbańska.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu, udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 10 lipca 2018 roku poz. 1330). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.  Zgodnie z art. 13.1 w/w ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.1 w/w art., podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższ6ym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do ich udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w wyżej wymieniony sposób. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie, w jakiej formie informacja możę być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Dostęp do informachji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Podmiot udostępniający informację: PWIK w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-12 09:31

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj