logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Przetargi - ogłoszenia
1.

     Konieczność uwzględnienia w Prawie zamówień publicznych przepisów dotyczących stosowania ustawy przez podmioty prawa publicznego wynika z tzw. dyrektywy sektorowej WE, dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach wodnym, energetycznym, pocztowym i transportu. Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w wersji obecnie obowiązującej, ustanowiona została w roku 2004 a następnie zmieniona rozporządzeniem Komisji WE Nr 1784/2004 w odniesieniu do progów stosowania zamówień publicznych.
     Nie każde zamówienie sektorowe, spełniające warunki określone w art. 132 uPzp, podlega procedurom zamówień publicznych. Musi ono również spełniać warunek zawarty w art. 133 uPzp, który określa kwoty progowe dla zamówień sektorowych. Zamówienie zatem może zostać udzielone jako sektorowe, jeśli jego wartość jest równa bądź przewyższa kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 uPzp. Przepis ten zawiera delegację dla Prezesa Rady Ministrów do określenia
w rozporządzeniu kwoty wartości zamówień, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. Według obecnie obowiązującego  rozporządzenia z dnia 28.12.2015 roku Dz.U.2015.254.2263 wyrażona w złotych wartość zamówień sektorowych zobowiązująca do przekazania ogłoszenia o zamówieniu wynosi:
-    418.000 euro dla dostaw lub usług,
- 5.225.000 euro dla robót budowlanych.
     Przeliczanie wartości zamówień na złote odbywa się według kursu ustalonego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydawanego raz na dwa lata z delegacji art. 35 ust. 3 uPzp. Zgodnie z treścią tego artykułu średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiacy podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od dnia 1 stycznia 2018 roku wynosi 4,3117 zł, co oznacza, że wyrażona w złotych wysokość progów stosowanych dla zamówień sektorowych przedstawia się następująco:
-     418.000 euro=   1.802.291 zł
-  5.225.000 euro= 22.528.632 zł.
     W związku z powyższym jako zamawiający sektorowy na stronie BIP będą publikowane postępowania przekraczające progi unijne, a pozostałe postępowania prowadzone wg. Regulaminu Udzielania Zamówień obowiązującego w PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu będą ogłaszane na stronie www.wodociagi-kalisz.pl.


Podmiot udostępniający informację: PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2011-12-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-03 14:30

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj