logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Tryb działania
1.

Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z:

a)  udzielonym przez Zarząd Miasta Kalisza zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( Decyzja Zarządu Miasta Kalisza Nr WIMK 7033/17/02 z dnia 27 sierpnia 2002 roku ) oraz w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza przyjęty Uchwałą Nr LVIII/765/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Kalisza Nr XL/636/2006 z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;

 b)  Umową Spółki

c)  Ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity 
     Dz.U.2017 poz.1577) 

d)  Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.395)

e)  Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
     odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.1152)

f)  Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska
     (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.799) wraz z przepisami wykonawczymi

g)  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie  jakości
    wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294)

h)  Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1121)
     

i)  Ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
     (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1055)

j)   Ustawą z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
     (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.827)

k) Ustawą z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
    (tekst jednolity Dz. U.2018 poz. 986)


Podmiot udostępniający informację: PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2011-11-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-09 14:08

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj