logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Majątek, którym dysponuje Spółka
1.

Majątek, którym dysponuje Spółka

Majątek Spółki na dzień 31.12.2017r. 

 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
45.299.539,09
 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
 41.823.510,39
 Zysk ze sprzedaży
-834.261,85
 Pozostałe przychody operacyjne
1.753.128,15
 Pozostałe koszty operacyjne
1.170.088,71
 Zysk z działalności operacyjnej
-251.222,41
 Przychody finansowe 
150.179,83
 Koszty finansowe
141.140,23
 Zysk z działalności gospodarczej
-242.182,81
 Zysk brutto
-242.182,81
 Podatek dochodowy
369.155,00
 Zysk netto
-611.337,81
 
W  okresie sprawozdawczym wydobywaliśmy wodę z kilkudziesięciu studni głębinowych zlokalizowanych w pięciu miejscach Kalisza, w ilościach:
 
- z ujęcia LIS                - 3.030,0 tys. m 3
- z ujęcia Warszawska   -    523,2 tys. m 3
- z ujęcia Fabryczna      - 1.179,6 tys. m 3
- z ujęcia Szeroka         -      56,4 tys. m 3
- z ujęcia Poznańska     -    210,5 tys. m 3
 
Konieczność stałego dostosowania systemu sieciowego do potrzeb dystrybucyjnych
spowodowała, że w 2017 roku w wyniku nakładów PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu zwiększyła
się długość posiadanej sieci. I wyniosła:
 
sieć wodociągowa
271,7 km
przyłącza wodociągowe
120,8 km
rurociągi technologiczne
11,1 km
Razem
403,6 km
kanalizacja sanitarna
247,1 km
kanalizacja ogólnospławna
  7,1 km
przyłącza kanalizacyjne
  85,7 km
Razem
339,9 km
 
 
Rzeczowy majątek trwały
144.734.918,22
1.    Środki trwałe
       w tym:
142.963.931,51
       - grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)
5.355.496,36
       - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
128.634.412,96
       - urządzenia techniczne i maszyny
6.979.597,94
       - środki transportu
1.621.317,28
       - inne środki trwałe 
373.106,97
2.    Środki trwałe w budowie
1.770.986,71
 

Zanotowany w okresie sprawozdawczym wzrost o 4,8% wartości brutto środków trwałych
wynika z tytułu zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów sprzętu. Przyrost majątku
trwałego Spółki zanotowany w ostatnich latach spowodował, że jego wartość na koniec
2017 roku wyniosła 274.754,4 tys. złotych.
 
Spółka na zlecenie urzędu Miejskiego w Kaliszu, na podstawie umowy, prowadziła w 2017 roku eksploatację sieci kanalizacji deszczowej zarejestrowanej w ewidencji pozabilansowej. Należy
ona do miasta Kalisza, a jej długość wg wartości zweryfikowanej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 110,95 km, niewiele więcej jak w roku 2016 (110,31 km).
 
Na koniec 2017 roku, na majątku i konserwacji właścicieli nieruchomości było 1.571
przyłączy wodociągowych o łącznej długości 36,83 km oraz 1.460 przyłączy kanalizacyjnych
o długości 13,61 km.
   
Uchwałą Nr 3/2018 z dnia 21 maja 2017 roku, Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą 
w Kaliszu, po zapoznaniu się z rachunkiem zysków i strat, opinią Rady Nadzorczej
oraz Wnioskiem Zarządu, postanowiło stratę netto za rok obrotowy 2017 wynoszącą
611.337,81 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
 
Majątek firmy tworzą głównie:

- ujęcia i stacje uzdatniania wody,
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami,
- sieć kanalizacyjna,
- pompownie wody i ścieków.

 


Podmiot udostępniający informację: PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-22 14:30

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj