logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Majątek, którym dysponuje Spółka
1.

Majątek, którym dysponuje Spółka

Majątek Spółki na dzień 31.12.2016r. 

 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
45.166.367,50
 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
 41.230.739,21
 Zysk ze sprzedaży
-384.342,31
 Pozostałe przychody operacyjne
2.115.554,76
 Pozostałe koszty operacyjne
972.240,47
 Zysk z działalności operacyjnej
758.971,98
 Przychody finansowe 
173.704,57
 Koszty finansowe
143.785,29
 Zysk z działalności gospodarczej
788.891,26
 Zysk brutto
788.891,26
 Podatek dochodowy
262.401,00
 Zysk netto
526.490,26
 
W  roku 2016 wydobywaliśmy wodę z kilkudziesięciu studni głębinowych zlokalizowanych w pięciu miejscach Kalisza, w ilościach:
 
- z ujęcia LIS                - 3.261,5 tys. m 3
- z ujęcia Warszawska   -    522,4 tys. m 3
- z ujęcia Fabryczna      - 1.248,7 tys. m 3
- z ujęcia Szeroka         -      42,6 tys. m 3
- z ujęcia Poznańska     -    193,9 tys. m 3
 
Konieczność stałego dostosowania systemu sieciowego do potrzeb dystrybucyjnych
spowodowała, że w 2016 roku w wyniku nakładów PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu
zwiększyła się długość posiadanej sieci. I wyniosła:
 
sieć wodociągowa
269,0 km
przyłącza wodociągowe
120,8 km
rurociągi technologiczne
11,1 km
Razem
400,9 km
kanalizacja sanitarna
226,5 km
kanalizacja ogólnospławna
  7,1 km
przyłącza kanalizacyjne
  85,7 km
Razem
319,3 km
 
 
Rzeczowy majątek trwały
139.124.071,76
1.    Środki trwałe
       w tym:
138.363.650,75
       - grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)
5.362.304,69
       - budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
124.853.520,55
       - urządzenia techniczne i maszyny
6.232.040,66
       - środki transportu
1.567.814,83
       - inne środki trwałe 
347.970,02
2.    Środki trwałe w budowie
760.421,01
 

Zanotowany w okresie sprawozdawczym wzrost o 3,3% wartości brutto środków trwałych
wynika z tytułu zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów sprzętu. Przyrost majątku
trwałego Spółki zanotowany w ostatnich latach spowodował, że jego wartość na koniec
2016 roku wyniosła 261,6 mln złotych.   
 
Na zlecenie Urzędu Miasta Kalisza Spółka prowadziła w 2016 roku eksploatację sieci kanalizacji deszczowej zarejestrowanej w ewidencji pozabilansowej. Należy ona do Miasta Kalisza a jej
długość wg stanu na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 110,32 km, podobnie jak w roku 2015.
 
Na koniec 2016 roku, na majątku i konserwacji właścicieli nieruchomości było 1.429
przyłączy wodociągowych o łącznej długości 32,96 km oraz 1.358 przyłączy kanalizacyjnych
o długości 12,69 km.
 
W 2016 roku Spółka eksploatowała nie przekazane dotychczas przez Miasto Kalisz sieci
wodociągowe o długości 1,03 km i kanalizacyjne o dł. 16,7 km oraz 5 przepompowni
ścieków. Są to sieci wybudowane w roku 2014.
 
Uchwałą Nr 6/2017 z dnia 13  czerwca 2017 roku, Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą 
w Kaliszu, po zapoznaniu się z rachunkiem zysków i strat, opinią Rady Nadzorczej
oraz Wnioskiem Zarządu, zysk netto za rok obrotowy 2016 wynoszący ogółem
526.490,26 zł podzieliło w sposób następujący: 
 
- wypłata dywidendy dla Właściciela - 10% zysku                 -   52.649,00 zł
- obligatoryjny odpis na kapitał zapasowy - 10%
  (par. 34 Umowy Spółki)                                                   -   52.649,00 zł
- zwiększenie kapitału inwestycyjnego - zakup samochodu
  specjalistycznego do inspekcji telewizyjnej kanalizacji
  sanitarnej i deszczowej                                                    - 397.000,00 zł
- zasilenie Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych      -   24.192,26 zł

Majątek firmy tworzą głównie:

- ujęcia i stacje uzdatniania wody,
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami,
- sieć kanalizacyjna,
- pompownie wody i ścieków.

 


Podmiot udostępniający informację: PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-04 08:35

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj