logo bip.gov.pl

 PWIK Sp. z o.o. w Kaliszu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Przedmiot działalności i kompetencje
1.

Przedmiot działalności i kompetencje

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Działalność Spółki oparta jest na samodzielnie sporządzanym rocznym Planie techniczno - ekonomicznym uchwalanym przez Zarząd. Spółka powołana jest do zapewnienia ciągłości powszechnej dostępności dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Miasta Kalisza.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie m. Kalisza na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miasta Kalisza decyzją nr WIMK 7033/17/02 z dnia 27 sierpnia 2002r. oraz w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza przyjęty Uchwałą Nr LVIII/765/2018  Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Kalisza  Nr XL/636/2006 z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z art.9 ust.2 Ustawy z 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.1161) podmioty wpisane do KRS, w tym spółki handlowe zostały zobowiązane do zgłoszenia zmian w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt.1 ustawy zmienianej w art.1. W związku z powyższym PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 grudnia 2019r.) zobowiązana została do wskazania nie więcej niż 10 pozycji (na poziomie podklasy) opisujących przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym jeden przedmiot przeważającej działalności (nowe brzmienie art. 40 pkt.1 ustawy). Zgodnie z w/w ustawą, za decydujący należy uznać ten rodzaj działalności, który generuje największą część przychodów Spółki. W związku z powyższym Zarząd zdecydował, iż  przeważającą działalnością w przypadku PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z.

Decyzją Zarządu z dnia 20 stycznia 2015 roku ustalono, iż do KRS -u zostanie wpisanych tylko 10 następujących numerów PKD tj:


1)  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ( PKD 36.00.Z),
2)  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 37.00.Z)
3)  roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
4)  pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
5)  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
     ( PKD 47.99.Z),
6)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
7)  działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
8)  pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
9)  wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
10) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
     niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).

Podjęte przez Zarząd Spółki zmiany dot. PKD wraz z uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.04.2015r. zostały w dniu 30 kwietnia br. wysłane do Sądu Rejonowego  Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, celem ich rejestracji. 
W dniu 30.06.2015 roku w/w zmiany zostały zarejestrowane Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod sygnaturą sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/010743/15/217.

W Umowie Spółki nic się nie zmieniło i nadal widniej 15 rodzajów PKD.
Zgodnie z treścią § 8 Umowy Spółki przedmiotem działalności Spółki jest :

a)  instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
b)  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
c)  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
d)  roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
e)  roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
     niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
f)  wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
     (PKD 43.22.Z),
g)  pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
h)  sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
     hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74. Z),
i)   pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
     (PKD 47.99.Z),
j)   transport drogowy towarów (PKD 49.41. Z),
k)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
l)   działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
ł)   pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
m) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32. Z),
n)  wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
     niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).


 


Podmiot udostępniający informację: PWIK w Kaliszu
Za treść odpowiada: Jolanta Urbańska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 09:09

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj